Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2005:
Generalforsamling 2005 i Strandby Forsamlingshus: d. 1/2 2005 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Tonny Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen... 

Valg af dirigent: Her blev Finn Vestergaard valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om rævegrave der var lagt ned, Riffelskydning, bukketræf, flugtskydning, fællesjagt, og rævejagt, men den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde ikke været overvældende stor, dog var der flot fremmøde til bukketræffet, og ligeledes var det rat at se, at der til spisningen  om aftenen efter fælles- jagten var så stort fremmøde fra spindesiden. 

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, at trods den knap så store medlemsopbakning til arrangementerne, var der alligevel et rimeligt positivt resultat, at forøge formuen med.

Næste punkt,  indkomne forslag: Her var der intet at bemærke.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,-  hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Tonny Kristensen, Kaj Ivan Larsen og Henning Pedersen

Ingen ønskede genvalg.

Opstillet til bestyrelse blev:

Finn Andersen, Kristian Nielsen, Jørgen Ove Hansen og Jørgen Kristensen.

Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:

Kristian Nielsen, Jørgen Ove Hansen og Jørgen Kristensen.

Valg af suppleanter:

Her blev følgende valgt: 1. supp. Finn Andersen,  2. supp. Ole Madsen.

Valg af revisorer: Her blev Jørgen Andersen og Finn Vestergaard genvalgt.

Sidste punkt eventuelt:

Her blev diskuteret lidt frem og tilbage om afvikling af præmieskydning på en hverdags- aften kontra en lørdag. Konklusionen var, at der ikke var belæg for, at bruge en hel lørdag på dette, når det sagtens kunne afvikles på en hverdagsaften, og tilslutningen alt at dømme også var bedre på en hverdagsaften. 

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske kaffe med ost og rulle-pølsemadder.

Bestyrelsen konstituerede sig ikke denne aften, da hele den valgte bestyrelse var tilstede, konstitueringen vil foregå onsdag den 16. feb., og resultatet blive offentliggjort på hjemme  siden omgående.

Formand        : Jørgen Kristensen.
Næstformand  : Kristian Nielsen.
Kasserer        : Michael Nielsen.
Ræveudvalg    : Jørgen Ove Hansen og Kristian Nielsen.
Sekretær        : Lars Jacobsen.
Flugtskydning : Poul Højsgård og Jens Banke.