Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2006:
Generalforsamling 2006 i Strandby Forsamlingshus: d. 7/2 2005 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen... 

Valg af dirigent: Her blev Finn Vestergaard valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om bukketræf, flugtskydning, fællesjagt, og rævejagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, til præmieskydningen, var der dog ikke helt den samme tilslutning som til træningen, der flot fremmøde til bukketræffet, og  32 jægere deltog i den årlige fællesjagt, ligeledes var det fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Der var 28 deltagere til første rævejagt, og 24 til reguleringen. Formanden sluttede af med at belyse hvad der er i gære i forbundet i øjeblikket.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en sund og voksende økonomi i foreningen, og der var et rimeligt positivt resultat, at forøge formuen med.

Næste punkt,  indkomne forslag: Her var der intet at bemærke.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,-  hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Her ønskede Poul Højsgaard ikke genvalg .

Opstillet til bestyrelse blev så:

Finn Andersen, Jens Banke, Lars Jacobsen og Michael Nielsen, de 3 sidste blev genvalgt og Finn Andersen nyvalgt.

Valg af suppleanter:

Her blev følgende valgt: 1. supp. Jan Knudsen,  2. supp. Ole Madsen.

Valg af revisorer: Her blev Jørgen Andersen genvalgt og Kaj Ivan Larsen nyvalgt, da Finn Vestergaard ikke ønskede genvalg, Tonny Kristensen blev valgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:

Her kom Køng Jagtforening med en opfordring til HJS-jagtforening om at gå sammen om arrangementet 'Haglbøssens dag', et landsdækkende arrangement  DJ er initiativtager til , hvis vi i HJS kunne finde et egnet sted. Der blev hurtigt fundet et sted ved Finn Andersen i Nellemose, og en positiv indstilling til arrangementet fra HJS's side, begge foreninger vil således sætte deres flugtskydningsmaskiner til rådighed, og være fælles om annoncering. 

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske kaffe med ost og rullepølsemadder , i alt deltog 28 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand        :       Jørgen Kristensen
Næstformand  :      Kristian Nielsen   
Kasserer        :       Michael Nielsen
Sekretær        :      Lars Jacobsen
Ræveudvalg    :      Jørgen Ove Hansen og Kristian Nielsen. 
Flugtskydning :      Jens Banke og Finn Andersen