Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2007:
Generalforsamling 2007 i Strandby Forsamlingshus: d. 6/2 2007 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen
Valg af dirigent:
Her blev Jørgen Andersen valgt uden protester.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligindvarslet, og overlod herefter ordet til
formanden og hans beretning om året der var gået.

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning på hjortebanen i Lejbølle, haglbøssens dag , bukketræf, flugtskydning, fællesjagt, og rævejagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til de fleste ad disse arrangementerne havde været rimelig god, selv til præmieskydningen der var en fredag aften, var der god deltagelse,  og  31 jægere deltog i den årlige fællesjagt, ligeledes var det fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Der var 26 deltagere til første rævejagt hvor der blev nedlagt ikke mindre end 5 ræve. Formanden sluttede af med at belyse hvad der er i gære i forbundet i øjeblikket.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab.
Han berettede, om en sund økonomi i foreningen. Pengene bliver brugt på de aktive medlemmer og der var kun et
ubetydeligt underskud, som det forsøges at rette op på i indeværende år. Fra salen var der enkelte relevante spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret tilfredsstillende.

Næste punkt, indkomne forslag:
Ændring af vedtægter, som følge af kommunesammenlægning. Forslag vedtaget
Forslag til udlodning af dagjagt til et antal medlemmer. Bestyrelsen fik forelagt nogle gode ide'er den kan arbejde videre med.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent:
Forslag fra bestyrelsen var uændret 60, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Kristian Nielsen, Jan Knudsen og Jørgen Kristensen.
Alle modtog gerne genvalg.
Da ingen andre blev opstillet blev genvalg af alle vedtaget.

Valg af suppleanter:
Her blev følgende valgt: 1.supp. Niels Kristensen, 2.supp. Ole Madsen.

Valg af revisorer:
Her blev Jørgen Andersen, Kaj Ivan Larsen genvalg, og Tonny Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Sidste punkt eventuelt:
Her blev drøftet hvornår der skal afholdes rævejagter fremover, nu da hele Januar måned reelt er almindelig jagtmåned. Det blev besluttet, at bestyrelsen kontaktede de relevante jagtrethavere og ejere på de arealer der drives rævejagt på, for deres indstilling.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske kaffe med ost og spegepølsemadder , i alt deltog 19 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand:              Jørgen Kristensen
Næstformand:        Kristian Nielsen   
Kasserer:              Michael Nielsen
Sekretær:              Lars Jacobsen
Ræveudvalg:          Kristian Nielsen (formand) og Jens Banke
Flugtskydning:       Finn Andersen og Jan Knudsen