Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2008:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 5/2 2008 

 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen... 

Valg af dirigent: Her blev Jørgen Andersen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om Riffelskydning,  bukketræf, flugtskydning, fællesjagt, og rævejagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 27 jægere deltog i den årlige fællesjagt, ligeledes var det fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Der var 17 deltagere til første rævejagt, og der forventes det samme  til reguleringen.

Han afsluttede med en orientering om strukturændringen i Jægerforbundet.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en god økonomi i foreningen, pengene bliver brugt på de aktive medlemmer, dog var der et mindre overskud, så det er lykkedes at få økonomien på ret køl igen.

Næste punkt,  indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om tilskud til rævegrave, mod at

Man selv står for etableringen, dette blev vedtaget.

Forslag om indkøb af ny flugtskydningsmaskine, dette blev også vedtaget.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,-  hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Afående efter tur: Jens Banke, Michael Nielsen, Lars Jacobsen og Finn Andersen

Kun Finn andersen ønskede genvalg. 

Her genvælges Finn Andersen, nyvalg af: Niels Christensen, Hans Fog Hansen og Joakim Nielsen

Valg af suppleanter:

Her blev følgende valgt: 1. supp. Leif Sørensen ,  2. supp. Ole Madsen.

Valg af revisorer: Her blev Jørgen Andersen genvalgt og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:  Intet at bemærke.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske kaffe med ost og rullepølsemadder , i alt deltog 19 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand:              Jørgen Kristensen
Næstformand:        Kristian Nielsen   
Kasserer:              Jan Knudsen
Sekretær:              Hans Fog
Ræveudvalg:          Kristian Nielsen (formand) og Joachim Nielsen
Flugtskydning:       Finn Andersen og Niels Christensen