Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2009:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 3/2 2009 

 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen...  

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning,  bukketræf, flugtskydning, fællesjagt, og rævejagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 32 jægere deltog i den årlige fællesjagt, og det  var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Der var 26 deltagere til første rævejagt, og der forventes flere til reguleringen.

Ordet gik videre til Aksel Olsen JKF, han orienterede om Jægernes kommunale fællesråd i Assens kommune, oprettelse af hjortelav i kommunen og om Jægerforbundet som helhed.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, pengene bliver brugt på de aktive medlemmer, og var der et godt overskud, så økonomien i foreningen har det godt.

Næste punkt,  indkomne forslag:  Ingen.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,-  hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Kristian Nielsen, Jan Knudsen og Jørgen Kristensen.

Jan Knudsen og Kristian Nielsen ønskede ikke genvalg.

Herefter genvælges Jørgen Kristensen, nyvalg af  Finn Vestergaard  og Jørgen Andersen.

Valg af suppleanter:

Her blev følgende nyvalgt: 1. supp. Jens Banke,  2. supp. Jan Knudsen.

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen nyvalgt og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:  Intet at bemærke.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rullepølsemadder , i alt deltog 23 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand:                  Jørgen Kristensen
Næstformand:           Niels Kristensen   
Kasserer:                  Finn Vestergaard
Sekretær:                 Hans Fog
Ræveudvalg:             Jørgen Andersen
Bestyrelsesmedlem:  Finn Andersen
Bestyrelsesmedlem:  Joachim Nielsen
Flugtskydning:          alle