Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2010:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 2/2 2010 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen...  

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning,  bukketræf, flugtskydning, fællesjagt, og rævejagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 33 jægere deltog i den årlige fællesjagt, og det  var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Til den årlige rævejagt var kun 15 deltagere mødt frem.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, der var brugt en del penge på nyanskaffelser,  så overskudet var ikke så stort, men stadig positivt.

Næste Næste punkt,  indkomne  forslag:      Når der tilses rævegrave, skal Jørgen Andersen informeres, så samme grav Ikke tilses flere gange inden for kort tid.  Forslaget blev debatteret og vedtaget.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,- for A-medlemmer, og 80,- for B-medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Finn Andersen, Joachim Nielsen, Niels Kristensen og Hans Fog.

Finn Andersen og Joachim Nielsen ønskede ikke genvalg.

Herefter genvælges Niels Kristensen og Hans Fog, nyvalg af  Jens Banke og Aage Jørgensen.

Valg af suppleanter:

Her nyvælges Tormod Riber som 1. supp. , og  Jan Knudsen genvælges som 2. supp.

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:  Her var fodring af  ænder i åen oppe at vende, og det var så op til bestyrelsen at beslutte. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rullepølsemadder , i alt deltog 16 mand i generalforsamlingen.