Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2011:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 1/2 2011 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen...  

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning,  bukketræf, flugtskydning, og fællesjagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 32 jægere deltog i den årlige fællesjagt, og det  var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Der var ingen ordinær rævejagt i 2011, Vi laver et forsøg med kun regulering, som foregår nu d. 6 feb. for at friholde            jannuars weekender til ordinær jagt. Så vi håber på et gigantisk fremmøde.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, der var brugt lidt  penge på rep. af taget på pavillionen,  så der var et pænt overskudet..

Næste Næste punkt,  indkomne  forslag:   Ingen 

            Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,- for A-medlemmer, og 80,- for B-medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Finn Vestergaard, Jørgen Andersen og Jørgen Kristensen.

Her genvælges Jørgen Andersen, Finn Vestergaard og Jørgen Kristensen.

Valg af suppleanter:

Her genvælges Tormod Riber som 1. supp. , og  Jan Knudsen genvælges som 2. supp.

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:.  Intet at bemærke.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rullepølsemadder , i alt deltog 21 mand i generalforsamlingen.