Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2012:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 7/2 2012 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen...  

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning,  bukketræf, flugtskydning, og fællesjagt, og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 25 jægere deltog i den årlige fællesjagt, og det  var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  Der var ingen ordinær rævejagt i 2012, Vi laver et forsøg med kun regulering, som foregår nu d. 12 feb. for at friholde            jannuars weekender til ordinær jagt. Så vi håber på et gigantisk fremmøde.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han var ikke tilstede, så det var formanden der berettede om en særdeles god økonomi i foreningen, der var brugt lidt  penge på en ny gril til flugtskydning og lidt rep. af skurvognen; så der var et pænt overskudet..

Næste Næste punkt,  indkomne  forslag:   Her foreslog bestyrelsen indkøb af nye flugtskydningsmaskiner. Man fandt hurtigt ud af at det
             skulle være 4 maskiner i stedet for kun 2. samt trailer til disse.   Forslaget blev vedtaget.
             Forslag til at støtte af Assens kommunes hjortelav økonomisk blev nedstemt, da vi jo lige havde brugt de fleste af pengene
             til nye flugtskydningsmaskiner.

             Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,- for A-medlemmer, og 80,- for B-medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Åge Jørgensen, Hans Fog, Jens Banke og Niels Kristensen, alle ønskede at genopstille
Alle genvælges.
Da Finn Vestergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen, havde bestyrelsen foreslået nyvalg af Peter Larsen.
Da ingen andre blev opstillet blev Peter Larsen valgt

Valg af suppleanter:

Her genvælges Thormod Riber , og  Jes Pløger nyvælges.

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:.  Her nævnte formanden, at Fyens Stifttidende havde forespurgt om de måtte dække vores kommende
Ræveregulering, hvilket han havde indvilliget i.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rullepølsemadder , i alt deltog 19 mand i generalforsamlingen.