Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2013:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 5/2 2013 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen...  

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning,  bukketræf,  flugtskydning  og fællesjagt, den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 23 jægere deltog i den årlige fællesjagt det var tilgængæld ikke så mange, men det  var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.  

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede om en særdeles god økonomi i foreningen, der var brugt penge på nye rævegrave, nye flugtskydningsmaskiner, lidt rep. af skurvognen; og selv efter disse udgifter er der et pænt beløb på kontoen.

Næste Næste punkt,  indkomne  forslag:   Ingen.

             Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,- for A-medlemmer, og 80,- for B-medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Jørgen Andersen, Peter Larsen og Jørgen Kristensen, alle ønskede at genopstille
Alle genvælges.

Valg af suppleanter:

Her genvælges Jes Pløger og Thormod Riber.

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Sidste punkt eventuelt:.  Intet at bemærke

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rullepølsemadder , i alt deltog 18 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, ses under 'Bestyrelse' her på hjemmesiden.