Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2014:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 4/2 2014 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen...  

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

Han berettede om regulering af ræve, riffelskydning,  bukketræf,  flugtskydning  og fællesjagt, den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, og 29 jægere deltog i den årlige fællesjagt det var rimeligt fremmøde, og det  var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng. Endvidere oplyste han om DN's manifest om deres syn på hvordan jagten i Danmark fremadrettet efter deres mening skal foregå.

Herefter gik ordet videre til kassereren for godkendelse af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede om en særdeles god økonomi i foreningen, der var brugt penge på rævegrave, trailere, lidt rep. af skurvognen; og selv efter disse udgifter er der et pænt beløb på kontoen.

Næste Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,- for A-medlemmer, og 80,- for B-medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Jens Banke, Niels Christensen, Åge Jørgensen, og Hans Fog, Jens og Niels ønskede ikke genvalg
Jes Pløger blev foreslået og valgt, og da der ikke kunne findes andre kandidater, sprang dirigenten til punktet indkomne forslag.......... Efter ændringer af vedtægter var vedtaget,  består bestyrelsen for nuværende af 6 medlemmer.

Valg af suppleanter:

Her vælges Jens Banke og Thormod Riber.

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

Næste punkt,  indkomne  forslag:   Ændring af vedtægter, således at bestyrelsen kan bestå af 5 til 7 medlemmer, forslaget blev vedtaget enstemmigt., herefter gik man videre med bestyrelsesvalg..

Sidste punkt eventuelt:.  Her takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og bød det nye medlem velkommen.

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rullepølsemadder , i alt deltog 19 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, ses under 'Bestyrelse' her på hjemmesiden.