Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2016:
Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus: d. 2/2 2016 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen... 

 

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

 

Han berettede om Regulering, riffelskydning, bukketræf, flugtskydning, fællesjagt og den generelle opbakning fra medlemmerne til disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, 29 jægere deltog i den årlige fællesjagt, det var lidt færre end sidste år, men det var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.

 

Herefter fortsatte formanden med gennemgang af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, pengene bliver stadig  brugt på de aktive medlemmer, og var der et godt overskud, så økonomien i foreningen har det godt.

 

Næste punkt,  indkomne forslag:  Indkøb af nye flugtskydningsmaskiner + fjernbetjeninger. Det blev vedtaget

 

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var uændret 60,- for A-medlemmer og 80- for B-medlemmer, hvilket blev vedtaget.

 

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Åge Jørgensen, Hans Fog og Jes Pløger.

 

Her genvælges  Åge Jørgensen og Jes Pløger, da Hans Fog ikke ønsker genvalg, blev Joachim Kristensen og Søren Skov Nielsen nyvalgt. Efter nyvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen atter oppe på 7 medlemmer.

 

Valg af suppleanter:

Her blev følgende valgt: 1. supp. Jens Banke,  2. supp. Thormund Riber.

 

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

 

Sidste punkt eventuelt:  Intet at bemærke

 

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rulle-pølsemadder , i alt deltog 21 mand i generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter som ses her på hjemmesiden under 'Bestyrelse'