Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
Generalforsamling 2017:
Generalforsamling i foreningslokalerne Linien 2, d. 7/2 2017 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen,
gennemgik dagsordenen og gik til første punkt på dagsordenen.

Valg af stemmetællere: her blev Søren Skov og Mike Kristensen valgt.

Næste punkt. Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden
og hans beretning om året der var gået.

Han berettede om Regulering, riffelskydning, bukketræf, flugtskydning, fællesjagt og den generelle opbakning fra medlemmerne til
disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt,
27 jægere deltog i den årlige fællesjagt, det var lidt færre end sidste år, men det var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter
fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.
Han orienterede om problemer med beboerne i Nellemose, der var utilfredse med flugtskydningen,
larmen, bilræs og flasker og dåser der flød i rabatten.

Herefter fortsatte formanden med gennemgang af det, af revisorerne reviderede regnskab.
Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, pengene bliver stadig brugt på de aktive medlemmer,
og var der et godt overskud, så økonomien i foreningen har det godt.

Næste punkt, indkomne forslag: Ændring af vedtægter (vedlagt dagsorden) forslaget blev vedtaget.
                                               Bestyrelsen ønskede forslag til nyt sted for flugtskydning i stedet for hovmaden,
                                               Thormund Riber tilbød, hvis hans naboer ikke modsatte sig, at vi kunne skyde hos ham.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var 80,- for alle medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Jørgen Andersen, Preben Andersen og Jørgen Kristensen.
                            Da Jørgen Andersen og Preben Andersen ikke ønskede genvalg, blev Jørgen Kristensen genvalgt.
                            Da det ikke var muligt at få nogen af de tilstede værende til at stille op, ville dirigenten
                            indstille til, at opløse foreningen, men så meldte Arne Lind sig, og blev valgt ind.
                            Bestyrelsen består nu kun af 6 medlemmer og formanden meddelte, at hvis det ikke er muligt næste år at
                            få fuldtallig bestyrelse, vil man søge enten at sammenlægge med anden forening, eller nedlægge denne.

Valg af suppleanter: Her blev følgende valgt: 1. supp. Mike Kristensen,  2. supp. Kaj Ivan Larsen

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

Sidste punkt eventuelt:  Intet at bemærke

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af de obligatoriske ost og rulle-pølsemadder,
i alt deltog 17 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som ses her på hjemmesiden under 'Bestyrelse'