Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
Generalforsamling 2018:
Generalforsamling i foreningslokalerne Linien 2, d. 6/2 2018 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen,
gennemgik dagsordenen og gik til første punkt på dagsordenen.

Valg af dirigent: Her blev Jørgen Andersen valgt uden protester.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gik til punkt 2 valg af stemmetællere.

Her blev Kristian Kofoed og Mike Kristensen valgt

herefter overlod diregenten ordet til formanden for hans beretning om året der var gået.

Han berettede om Regulering, riffelskydning, bukketræf, flugtskydning, fællesjagt og den generelle opbakning fra medlemmerne til
disse arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt,
26 jægere deltog i den årlige fællesjagt, det var lidt færre end sidste år, men det var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter
fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng.

Herefter fortsatte formanden med gennemgang af det, af revisorerne reviderede regnskab.
Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, pengene bliver stadig brugt på de aktive medlemmer,
og var der et godt overskud, så økonomien i foreningen har det godt.

Næste punkt, indkomne forslag: Ingen.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var 80,- for alle medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur: Jes Pløger, Åger Jørgensen, Joachim Kristensen og Søren Skov..
                            Alle ønskede genvalg, hvilket blev vedtaget, men da vi manglede et medlem for at være fuldtallig,
                            blev forsamlingen spurgt.
                            Nicolaj Marslev meldte sig frivillig og blev herefter valgt.

Valg af suppleanter: Her blev følgende valgt: 1. supp. Mike Kristensen,  2. supp. Kaj Ivan Larsen

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

Sidste punkt eventuelt:  Henning Pedersen foreslog at man arrangerede en tur til dyrehaven i september,

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af de obligatoriske ost og rulle-pølsemadder,
i alt deltog 15 mand i generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som ses her på hjemmesiden under 'Bestyrelse'