Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
Generalforsamling 2019:
Generalforsamling i foreningslokalerne Linien 2, d. 19/2 2019 

 

 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gik til 1. punkt valg af stemmetællere, her blev Søren Skov og Mike Kristensen valgt.

Herefter overlod diregenten ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

 

Han berettede om Regulering, riffelskydning, bukketræf, flugtskydning, fællesjagt og den generelle opbakning fra medlemmerne til nogle arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, 17 jægere deltog i den årlige fællesjagt, det var ikke mange, men det var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng. 

 

Herefter fik kassereren ordet for gennemgang af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om en særdeles god økonomi i foreningen, og at året havde givet et pænt overskud.

 

Næste punkt,  indkomne forslag:  Ingen.

 

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var 80- for alle medlemmer, hvilket blev vedtaget.

 

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur:  Arne Lind, Nicolai Marslev, Jørgen Kristensen.

Alle ønskede genvalg, hvilket blev vedtaget.

 

Valg af suppleanter:

Her blev følgende valgt: 1. supp. Mike Kristensen,  2. supp. Kaj Ivan Larsen.

 

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

 

Næste punkt: Fællesjagt og Riffelskydning, her blev drøftet forskellige ting for at få flere med

til aktiviteterne, eller helt at droppe dem, det blev vedtaget, at prøve at afholde fællesjagt på en lørdag, og at inviterer ikke medlemmer med til riffelskydningen.

 

Sidste punkt eventuelt:  Her blev drøftet lidt omkring vores skydevogne, der trænger til renovering, og et sted at overvintre.

 

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rulle-pølsemadder , i alt deltog  19 mand i generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen konstituerede sig senere, ses på side 2.

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020: Afholdes torsdag d. 6/2 2020, kl. 19.30  på Linien 2.

Dagsorden iflg. Lovene, forslag skal være formanden i hænde 14 dage før.