Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
Generalforsamling 2020
Generalforsamling i foreningslokalerne Linien 2, d. 6/2 2020 

 

 

Generalforsamlingen startede ret efter 19.30, formand Jørgen Kristensen bød velkommen, og gik til første punkt på dagsordenen

Valg af dirigent: Her blev Kaj Ivan Larsen valgt uden protester.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gik til 1. punkt valg af stemmetællere, her blev Søren Skov og Mike Kristensen valgt.

Herefter overlod diregenten ordet til formanden og hans beretning om året der var gået. 

 

Han berettede om Regulering, riffelskydning, bukketræf, flugtskydning, fællesjagt og den generelle opbakning fra medlemmerne til nogle arrangementerne havde været rimelig god, ligeledes var præmieskydningen godt besøgt, 23 jægere deltog i den årlige fællesjagt, det var ikke så mange som håbet, idet den blev afviklet på en lørdag, men det var fint at se, at der til spisningen  om aftenen efter fællesjagten var så stort fremmøde både af jægere og påhæng, og meget muntert amerikansk lotteri. 

 

Herefter fik kassereren ordet for gennemgang af det, af revisorerne reviderede regnskab. Han berettede, om et solidt underskud, men det var forventet, da der er indkøbt nye flugtskydningstrailere, ellers er økonomien i foreningen god.

 

Næste punkt,  indkomne forslag:  Vedtægtsændringer af revisions procedure. blev vedtaget.                                    Forslag om aflønning af bestyrelse da SKAT nu tillader skattefri vederlag. blev ikke vedtaget 

 

Næste punkt var fastsættelse af kontingent, forslag fra bestyrelsen var 100- for alle medlemmer, hvilket blev vedtaget.

 

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgående efter tur:  Åge Jørgensen, Søren Skov, Joachim Kristensen, Jes Pløger.

Alle ønskede genvalg, hvilket blev vedtaget.

 

Valg af suppleanter:

Her blev følgende valgt: 1. supp. Mike Kristensen,  2. supp. Kaj Ivan Larsen.

 

Valg af revisorer: Her blev Michael Nielsen og Kaj Ivan Larsen genvalgt, og Tonny Kristensen ligeledes genvalgt som revisorsuppleant .

 

Næste punkt: Fællesjagt og Riffelskydning, her blev igen drøftet forskellige ting for at få flere med

til aktiviteterne, det blev vedtaget, at fortsætte med at afholde fællesjagt på en lørdag, og at inviterer ikke medlemmer med til riffelskydningen, mod betaling.

 

Sidste punkt eventuelt:  Her blev igen drøftet lidt omkring vores skydevogne, de sidste to bliver lavet i år, og der er fundet et sted at overvintre indendørs.

 

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden, og blev afsluttet med indtagelse af den obligatoriske ost og rulle-pølsemadder , i alt deltog  21 mand i generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen konstituerede sig senere, ses på side 2.

 

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021: Afholdes torsdag d. 4/2 2021, kl. 19.30  på Linien 2.

Dagsorden iflg. Lovene, forslag skal være formanden i hænde 14 dage før.