Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                               

                                                          VEDTÆGTER FOR
                     LOKALFORENING under DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)

01.0     Navn & hjemsted :
01.1     Foreningens navn er HJS' Jagtforening (Hårby, Jordløse, Strandby Jagtforening)
01.2     Foreningens hjemsted er Assens kommune

02.0     Forholdet til Danmarks Jægerforbund:
02.1     Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund(DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen
             og går forud disse vedtægter
02.2     DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

03.0     Formål & opgaver:
03.1     Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område
             og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.

04.0     Optagelse:
04.1     Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
04.2     For at kunne deltage ì HJS' Jagtforenings Flugtskydning og fællesjagt skal ethvert medlem have en vis
             tilknytning til foreningens område. Dvs. at medlemmet enten er grundejer, jagtlejer eller bosiddende
             inden for foreningens område.
             Tillige skal vedkommende have været medlem fra 1 April i det år, hvor han ønsker at deltage i
             ovenstående.
             Der kan i visse Tilfælde gives dispensation fra bestyrelsen.

05.0     Udmeldelse:
05.1     Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december
05.2     Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent,
             efter af bestyrelsen nærmere fastsatte regler.
05.3     Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §§ 36-41.
            Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
05.4     Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

06.0     Kontingent & hæftelse:
06.1     Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
06.2     Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie, junior-,
             og seniormedlemmer samt for
             ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
06.3     Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

07.0     Ordinær generalforsamling:
07.1     Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
07.2     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget
             på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
07.3     Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel i lokal avis
             eller skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
07.4     Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

                l. Valg af dirigent
                2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
                3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
                4. Indkomne forslag.
                5. Fastlæggelse af kontingent.
                6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
                7. Valg af suppleanter.
                8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
                9. Evt.

08.0     Ekstraordinær generalforsamling:
08.1     Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet,
             eller når mindst 2/3 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af,
             hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen,
             skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.
             Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt
             til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

09.0     Afstemninger:
09.1     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
09.2     Hvert medlem har en stemme.
09.3     Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis
             mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
09.4     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
09.5     Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, medmindre andet
             fremgår af disse vedtægter.
09.6     Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige
             tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0     Bestyrelsen:
10.1     Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2     Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer.
10.3     Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4     Bestyrelsen konstituerer sig selv.
10.5     Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.
10.6     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7     Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.
10.8     Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens
            - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0     Tegningsret:
11.1     Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden,
             i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

12.0     Formue & regnskabsår:
12.1     Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller i sikre værdipapirer.
12.2     Regnskabsåret er fra 1 Jan. - 31 Dec.

13.0     Revision:
13.1     De revisorer der vælges af og blandt medlemmerne , jfr. pkt.7, gennemgår regnskabet
             og underskriver dette sammen med formand og kasserer. Revisoren har endvidere til opgave løbende  
             at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte
             retningslinier.
13.2     Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3     Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0     Sammenslutning:
14.1     Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer
             vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens
             aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.

15.0     Opløsning:
15.1     Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to
             hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum,
             vedtage, at foreningen opløses.
15.2     Foreningen eventuelle formue skal - efter at alle forpligtigelser er opfyldt – blive stående i lokalt
             pengeinstitut i 2 år. Stiftes en ny lokalforening i foreningens område inden for 2 års perioden,
             overtager den nye lokalforening formuen. I modsat fald samles så mange af den seneste bestyrelse
             som muligt, den beslutter hvilken lokal forening som formuen skal tildeles

16.0     Ikrafttræden:
16.1     Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling d. 6/2 2020, træder i kraft,
             omgående, og tilsendes DJ.